PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Poštovani članovi ,

Obaveštavamo vas da je dana 15. jula 2022. godine stupio na snagu i počeo da se primenjuje novi Pravilnik o bližim uslovima za izdavnje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika objavljen u “Službenom glasniku RS“ broj 76/2022. Pravilnik je objavljen na intertnet stranici Udruženja za medicinsko obrazovanje zdravstvenih radnika – LINK

Cilj donošenja novog Pravilnika jeste usklađivanje ovog podzakonskog akta sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.gl.RS“ br. 25/2019 koji je na snazi od 11.04.2019. godine).

Ovom prilikom skrećemo pažnju na bitne izmene u novom Pravilniku o bližim uslovima za izdavnje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika:

Zdravstvenom radniku se može obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence od sedam (7) godina, u postupku kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa KE, pri čemu broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence (licencnoj godini) ne može biti manji od 10 bodova.

Zdravstvenom radniku preko 70 godina starosti, kome je licenca izdata na period od godinu dana, ista se može obnoviti ako je u periodu važenja licence od godinu dana, u postupku kontinuirane edukacije stekao 20 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa KE.

Nezaposlen zdravstveni radnik koji ima izdatu licencu obavezan je da od 15. jula 2022. godine, odnosno od dana početka primene novog Pravilnika, sakuplja bodove za obnovu licence i to na način iz alineje 1 ovog obaveštenja.